Skip to main content

ระบบการจองส่วนกลาง (CRS)

SiteMinder เชื่อมต่อกับระบบจองส่วนกลาง (CRS) ที่หลากหลายเพื่อให้ทุกอย่างซิงค์กัน

รักษาอัตราและสต็อกห้องของคุณให้เป็นปัจจุบัน

ระบบการจองส่วนกลาง (Central Reservation Systems) เป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานของกลุ่มโรงแรมของคุณ รวมข้อมูลจากระบบจัดการทรัพยากรทั้งหมด (PMS) ของคุณ ศูนย์บริการโทรศัพท์และระบบจองโทรศัพท์ SiteMinder ช่วยให้การผนวกระบบ CRS ของคุณกับตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำ (OTA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและลดต้นทุนการกระจาย ด้วย SiteMinder การอัปเดตสต็อกและอัตราของคุณไปที่และมาจากระบบ CRS เป็นอัตโนมัติและเรียลไทม์ ประสานง่ายลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดต้นทุนการได้มา