Skip to main content

DEMAND PLUS สำหรับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โดยการเปิดใช้งานและ/หรือการใช้ Demand Plus คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1. คำนิยามและการตีความ

1.1

คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น:

ข้อตกลง หมายถึงข้อตกลงฉบับนี้ที่จัดทำขึ้นระหว่างคุณและ SiteMinder ซึ่งประกอบรวมด้วยแบบฟอร์มการเปิดใช้งาน Demand Plus ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และตารางหรือภาคผนวกที่เกี่ยวข้องใด ๆ

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก SiteMinder ให้จำหน่ายต่อระบบการจอง

ระบบการจอง หมายถึงผลิตภัณฑ์ “ระบบการจอง” (หรือ “ปุ่มการจอง”) ของ SiteMinder

ตามที่อธิบายไว้โดยเฉพาะในตารางของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์

วันทำการ หมายถึง วันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเข้าพักที่เสร็จสมบูรณ์ หมายถึงการจอง ณ ที่พักซึ่งผู้เข้าพักได้เข้าพักเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมการยกเลิกและการไม่แสดงตัว)

ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ทำเครื่องหมายว่าลับ หรือมีลักษณะโดยธรรมชาติที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ หรือควรทราบว่าเป็นความลับ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดและได้รับมาเมื่อใด) และรวมถึงความลับทางการค้า ความรู้ด้านเทคนิค แนวคิด การออกแบบ แผนการ แบบอย่าง กระบวนการ วิธีการ เทคนิค ความรู้ นวัตกรรม ความคิด ขั้นตอน ข้อมูลวิจัย ข้อมูลทางการเงิน ฐานข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลลูกค้าและซัพพลายเออร์ การติดต่อและจดหมายและเอกสารคำอธิบายทุกชนิด ซึ่งรวมถึงสำเนาหรือส่วนที่คัดลอกมาทั้งหมดของข้อมูลลักษณะเดียวกันอันเกี่ยวข้องกับการงานหรือธุรกิจของคู่สัญญา

การควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหมายถึงความสามารถในการกำหนดผลลัพธ์ของการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

การสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง หมายถึง:

 1. การสูญเสียรายได้ ผลกำไร หรือเงินออม (ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ์ไว้)
 2. การสูญเสียสัญญาหรือโอกาส;
 3. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อค่าความนิยมหรือชื่อเสียง;
 4. การสูญเสียที่เกิดจากความเสียหายต่ออันดับเครดิตหรือต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
 5. การสูญหายของข้อมูลหรือข้อผิดพลาดในส่วนของข้อมูล;
 6. การสูญเสียที่เกิดจากการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากความเสียเวลาในการจัดการ และ
 7. การสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อม พิเศษ ทางเศรษฐกิจ โดยบังเอิญ หรือสืบเนื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา (รวมถึงภายใต้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใด ๆ) ในการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ในความเสมอภาค ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม

ลูกค้า หรือ “คุณ” หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ซื้อหรือใช้ Demand Plus

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของลูกค้า หมายถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ลูกค้าใช้ รวมถึงระบบบริหารจัดการที่พักหรือระบบการจองส่วนกลาง แต่ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ SiteMinder

ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า หมายถึง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของลูกค้า

ข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูล หมายถึง กฎหมาย ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ หรือคำสั่งใด ๆ ซึ่งอาจใช้บังคับเป็นครั้งคราว อันเกี่ยวข้องกับการรวบรวม การจัดเก็บ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) Australian Privacy Act 1988 (Cth), Australian Privacy Principles, UK Data Protection Act 2018, European Union General Data Protection Regulation, Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 และ Data Protection (Processing of Sensitive Personal Data) Order 2000

Demand Plus หมายถึงผลิตภัณฑ์ “Demand Plus” ของ SiteMinder ซึ่งเป็นเครือข่ายของคู่ค้า Demand Plus ที่สามารถโฆษณาและช่วยกระตุ้นการจองในที่พักได้

แบบฟอร์มการเปิดใช้งาน Demand Plus หมายถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ รวมถึงแบบฟอร์มดิจิทัลหรือออนไลน์ระหว่าง SiteMinder และลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานและการใช้งาน Demand Plus ของลูกค้า

โฆษณา Demand Plus หมายถึง การโฆษณากับคู่ค้า Demand Plus

คู่ค้า Demand Plus หมายถึงระบบการค้นหาแบบเมตา ตัวขับเคลื่อนการเข้าชม ช่องทาง เว็บไซต์การเดินทาง และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่สามารถแสดงรายการที่พักได้

วันที่มีผลบังคับใช้ หมายถึง วันที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อบกพร่อง หมายถึง ข้อบกพร่องใด ๆ ที่ทำให้ Demand Plus และ/หรือบริการไม่สามารถใช้งานได้

ค่าธรรมเนียม หมายถึง:

 1. จำนวนเงินเท่ากับยอดจองทั้งหมด ไม่รวมภาษีตามเปอร์เซ็นต์และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต คูณด้วยอัตราค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ
 2. จำนวนเงินอีกจำนวนหนึ่ง

โดยแต่ละรายการได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่บนยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของระบบการจอง

เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการ หรือหน่วงเวลาการดำเนินการตามหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง):

 1. กำลังแรงธรรมชาติ (เช่น เพลิง พายุ หรือการระเบิด) หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ;
 2. การหยุดงานประท้วง การปิดโรงงาน การนัดหยุดงาน สงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อการร้าย การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ การก่อการกบฏ ความวุ่นวายในบ้านเมือง ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ โรคระบาด โรคระบาดใหญ่ การกักกันโรค การแผ่รังสี หรือการเปื้อนสารกัมมันตรังสีใด ๆ
 3. การดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการใด ๆ โดยหน่วยงานรัฐ
 4. การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือ
 5. การชำรุดเสียหายของโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือโทรคมนาคม หรือการขาดแคลนแรงงาน การขนส่ง เชื้อเพลิง พลังงาน โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุ (รวมถึงการขาดแคลนจากแหล่งที่มาหรือซัพพลายเออร์ประจำ)

หน่วยงานรัฐ หมายถึง กลุ่ม หน่วยงาน แผนก หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือสาธารณะ ที่จัดตั้งโดยกฎหมาย ของรัฐบาล เหนือรัฐบาล กึ่งรัฐบาล หรือตุลาการใด ๆ และรวมถึงองค์กรกำกับดูแลตนเองใด ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้บทกฎหมาย

ผู้เข้าพัก หมายถึงผู้เข้าพักของที่พัก

ข้อมูลโรงแรม หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่พัก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ราคาห้องพัก ประเภทห้องพัก จำนวนห้องว่าง แผนราคา ข้อจำกัด จำนวนผู้เข้าพัก ผู้เข้าพัก การจอง รูปภาพ และเนื้อหา

เหตุล้มละลาย หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา ที่ซึ่ง:

 1. ผู้รับ ผู้จัดการ ทรัสตี ผู้บริหาร ผู้ควบคุมอื่น ๆ หรือเจ้าหน้าที่ลักษณะเดียวกันได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลสินทรัพย์ใด ๆ หรือรับภาระของคู่สัญญา;
 2. คู่สัญญาระงับการชำระหนี้ของตน;
 3. คู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้ของตนได้เมื่อถึงกำหนด;
 4. คู่สัญญาเข้าสู่หรือตัดสินใจที่จะเข้าสู่การจัดการชำระหนี้ การประนอมหนี้ หรือการตกลงใด ๆ กับเจ้าหนี้;
 5. คู่สัญญาหยุดการดำเนินธุรกิจ;
 6. มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อแต่งตั้งผู้บริหาร;
 7. มีการยื่นคำขอ คำสั่ง หรือการดำเนินการเพื่อการเลิกกิจการหรือการยุบกิจการของคู่สัญญา ที่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมบริษัทหรือการฟื้นฟู หรือ
 8. คู่สัญญาได้รับการสันนิษฐานว่าล้มละลายภายใต้บทกฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ หรือขู่ว่าจะกระทำการใด ๆ ในข้อ (a) – (g)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงสิทธิต่อไปนี้:

 1. สิทธิบัตร ลิขสิทธิ สิทธิในผังวงจร การออกแบบที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน ชื่อธุรกิจ และสิทธิใด ๆ ในการเก็บข้อมูลลับไว้เป็นความลับ และ
 2. การขอหรือสิทธิใด ๆ ในการขอจดทะเบียนสิทธิใด ๆ ที่อ้างถึงในย่อหน้า (a)

อัตราดอกเบี้ย หมายถึง 9% ต่อปี

สกุลเงินของใบเรียกเก็บเงิน หมายถึงสกุลเงินที่กำหนดโดย SiteMinder โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของ ที่พักในเรื่องของการจอง

เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบการจองหรือที่ลูกค้ามีอยู่ให้กับ SiteMinder เพื่อเผยแพร่ให้กับคู่ค้า Demand Plus รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเอาไว้กับข้อมูลโรงแรม

ข้อกำหนดของคู่ค้า หมายถึงข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยคู่ค้า Demand Plus

PCI DSS หมายถึง Payment Card Industry Data Security Standard (มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน) ที่ออกโดย Payment Card Industry Security Council

ข้อมูลส่วนบุคคล มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูล

ที่พักหมายถึงอาคาร ที่พักอาศัย หรือสถานที่ซึ่งลูกค้าให้บริการที่พักแก่ผู้เข้าพัก ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการเปิดใช้งาน Demand Plus

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ๆ หมายถึงบริษัทที่ควบคุมหน่วยงาน บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน หรือถูกควบคุมโดยบริษัทเดียวกันกับที่ควบคุมหน่วยงาน

บริการ หมายถึงการจัดหา Demand Plus และยังอาจรวมถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 1. บริการติดตั้ง การผสานรวม การบำรุงรักษา ความช่วยเหลือ หรือการสำรองข้อมูล;
 2. เอกสารและเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงซอร์สโค้ดและฐานข้อมูล)
 3. ระบบให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุน;
 4. แอปพลิเคชันและอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่ออื่น ๆ
 5. การแปลงหรือการดัดแปลงข้อมูลและสารสนเทศในระบบของลูกค้า และ
 6. การเตรียม การโหลด การอัปโหลด หรือการจัดหาซอฟต์แวร์ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ

SiteMinder หมายถึง:

 1. สำหรับลูกค้าใด ๆ ที่ก่อตั้งธุรกิจอยู่ในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกาเป็นหลัก – SiteMinder Distribution Limited (บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในอังกฤษและเวลส์ หมายเลข 07242801);
 2. สำหรับลูกค้าใด ๆ ที่ก่อตั้งธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้เป็นหลัก – SiteMinder Hospitality Corporation (บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในรัฐเดลาแวร์); และ
 3. สำหรับลูกค้าอื่นใด – SiteMinder Limited (บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลีย ACN 121 931 744)

โครงสร้างพื้นฐานของ SiteMinder หมายถึงทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ใด ๆ (รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เฟซอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์ม ฐานข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ) ที่ SiteMinder เป็นเจ้าของหรือใช้งานที่ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงหรือใช้ Demand Plus หรือบริการได้

ซอฟต์แวร์ของ SiteMinderหมายถึงซอฟต์แวร์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานของ SiteMinder

ภาษี หมายถึงภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีสินค้าและบริการ (GST) หรือภาษีที่คล้ายคลึงกันใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ใช้บังคับ

ระยะเวลา มีความหมายที่ให้ไว้ในข้อ 2

เว็บไซต์ หมายถึง https://www.siteminder.com/th/legal/

1.2

การตีความ

หัวเรื่องมีไว้เพียงเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลต่อการตีความ กฎการตีความต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่น:

 1. เอกพจน์รวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกัน;
 2. การอ้างอิงถึงบุคคลหมายรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท องค์กร บริษัท ทรัสต์ บริษัทร่วมทุน สหการ หรือหน่วยงานอื่น และในทางกลับกัน;
 3. การอ้างอิงถึงข้อหรือตารางคือการอ้างอิงถึงข้อหรือตารางของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้;
 4. การอ้างอิงถึงคู่สัญญารวมถึงผู้สืบตำแหน่งของคู่สัญญา ผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาต และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 5. การอ้างอิงถึงกฎหมายใด ๆ หรือบางส่วนของกฎหมายดังกล่าวรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม การรวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน หรือการแทนที่ใด ๆ ของกฎหมายนั้น และข้อบังคับและกฎหมายลำดับรองทั้งหมดที่ออกมาภายใต้กฎหมายนั้น
 6. การอ้างอิงถึงความประพฤติรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียง การละเว้น คำแถลง หรือการรับหน้าที่ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม;
 7. การอ้างอิงถึงคู่สัญญาในข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการเพื่อเข้าร่วมข้อตกลงฉบับนี้เพิ่มเติม;
 8. หากการชำระเงินใด ๆ โดยคู่สัญญาครบกำหนดในวันที่มิใช่วันทำการ วันครบกำหนดจะเป็นวันทำการถัดไปในเดือนตามปฏิทินเดียวกัน หรือหากไม่มี ก็จะเป็นวันทำการก่อนหน้า และ
 9. หากหน้าที่หนึ่ง ๆ ต้องดำเนินการโดยบุคคล 2 คนขึ้นไป หน้าที่ดังกล่าวจะผูกมัดบุคคลนั้นเข้าด้วยกันและแยกกัน

2. ระยะเวลา

ข้อตกลงฉบับนี้เริ่มต้น ณ วันที่มีผลบังคับใช้ และดำเนินต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือไม่ก็ตามเงื่อนไขของข้อตกลง

3. การจัดหา Demand Plus ให้

3.1

การจัดหาให้

SiteMinder จะจัดหา Demand Plus ให้กับลูกค้าตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดตามข้อตกลง

3.2

เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต

ลูกค้าอนุญาตให้ SiteMinder ใช้สิทธิได้แบบไม่ผูกขาด ปราศจากค่าสิทธิ และสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้และทั่วโลกในการจัดเก็บ คัดลอก จำหน่าย แสดง เผยแพร่ และใช้เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้มี Demand Plus อีกประการหนึ่ง

3.3

ระบบการจอง

 1. ลูกค้ารับประกันสำหรับข้อกำหนดนี้ว่าลูกค้าจะรักษาข้อตกลงที่สมบูรณ์กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในการจัดหาระบบการจอง ณ ที่พัก
 2. ลูกค้ารับทราบว่า SiteMinder อาจเติมเนื้อหาลงในระบบการจองในนามของลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าอาจแก้ไขหรือลบเนื้อหาดังกล่าวก็ตาม

3.4

Demand Plus

ลูกค้ารับทราบ:

 1. SiteMinder อาจทำการตัดสินใจใด ๆ ทั้งหมดในนามของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตไปยังคู่ค้า Demand Plus (เช่น ที่ไหนและอย่างไร)
 2. SiteMinder สามารถเพิ่มหรือลบคู่ค้า Demand Plus ออกจาก Demand Plus ได้;
 3. โฆษณา Demand Plus มีกรอบเวลาการระบุแหล่งที่มา 30 วันโดยพิจารณาจากคลิกสุดท้าย
 4. การยกเลิกการจองและการไม่แสดงตัวอาจส่งผลให้อันดับลดลง; และ
 5. SiteMinder ไม่มีการควบคุมวิธีการแสดงโฆษณา Demand Plus ความโดดเด่นในรายการค้นหาหรือผลลัพธ์ใด ๆ หรือการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหรือวิธีการอัตโนมัติอื่นใดในการกำหนดตำแหน่งโฆษณา

3.5

เงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้งาน

การเข้าถึง Demand Plus และบริการจะอนุญาตภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. อาจใช้ Demand Plus และบริการได้โดยผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าเท่านั้น
 2. ต้องไม่ใช้ Demand Plus และบริการเพื่อให้บริการหรือการทำงานใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งคล้ายคลึงกับ Demand Plus หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ SiteMinder
 3. ลูกค้าจะต้องไม่ทำซ้ำหรือคัดลอกซอฟต์แวร์ของ SiteMinder ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลและการเก็บถาวร; และ
 4. ต้องไม่ใช้ Demand Plus และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง):
  1. เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย;
  2. เพื่อสร้างสำหรับวัตถุประสงค์ในการ หรือในลักษณะที่เป็นการถ่ายทอด เผยแพร่ หรือสื่อสารเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ทำให้ขุ่นเคือง ปรามาส อนาจาร เลือกปฏิบัติ คุกคาม ไม่พึงประสงค์ ล่วงละเมิดความลับ ผิดกฎหมาย หรือทำให้ SiteMinder หรือตัวแทนใด ๆ ของ SiteMinder เสื่อมเสียชื่อเสียง;
  3. ในทางใด ๆ ที่สร้างความเสียหายหรือขัดขวางโครงสร้างพื้นฐานของ SiteMinder หรือการจัดหา Demand Plus ให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ของ SiteMinder;
  4. เพื่อโฮสต์หรือส่งข้อมูลที่มีไวรัสหรือรหัสหรือข้อมูลที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อขัดขวาง สร้างความเสียหาย ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ;
  5. เพื่อดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ สร้างผลงานอื่น ๆ จาก หรือถอดแยกโปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ของ SiteMinder หรือ
  6. เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในการเทียบสมรรถนะหรือการแข่งขัน หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันหรือแข่งขันได้

3.6

การรับประกัน

SiteMinder รับรองและรับประกันว่า:

 1. Demand Plus จะได้รับการจัดหาและสนับสนุนโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการฝึกอบรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะ ความใส่ใจ และความอุตสาหะตามสมควร;
 2. SiteMinder ถือและปฏิบัติตามใบอนุญาต การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการให้อำนาจอื่น ๆ จากรัฐทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ การทำให้ลุล่วง และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของการปฏิบัติการและธุรกิจของตน และ SiteMinder เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือได้รับสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใบอนุญาต และการตรวจผ่านที่จำเป็นใด ๆ และทั้งหมดซึ่งต้องใช้ในการจัดหา Demand Plus ให้;
 3. SiteMinder ปฏิบัติตาม PCI DSS และจะยังคงปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้

3.7

ข้อจำกัดในการรับประกัน

 1. การรับประกันที่ให้ไว้ในข้อ 3.6 นั้นครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่รวมการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 2. SiteMinder ไม่รับประกันว่า Demand Plus, ซอฟต์แวร์ของ SiteMinder และบริการต่างๆ จะสามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก และการทำงานของซอฟต์แวร์ของ SiteMinder และบริการ อาจถูกรบกวนโดยปัจจัยหลายประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ SiteMinder ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกระบวนการ ระบบ และขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องตนเองจากการดาวน์โหลดของไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือโค้ดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติในการทำให้ด่างพร้อยหรือทำลาย

3.8

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

 1. ลูกค้าจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึง Demand Plus ลูกค้าต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านให้กับผู้ใด (นอกเหนือจากผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SiteMinder
 2. ลูกค้าต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนได้
 3. ลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่ป้อนลงใน Demand Plus หรือโครงสร้างพื้นฐานของ SiteMinder โดย:
  1. ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า;
  2. บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน; หรือ
  3. บุคคลที่ได้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอันเป็นผลมาจากการไม่รักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมของลูกค้า

3.9

การจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต

 1. ลูกค้าต้องไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งรวมถึงชื่อ หมายเลข รายละเอียดการหมดอายุ หรือ CVV ไว้ในส่วนใด ๆ ของ Demand Plus หรือฐานข้อมูลที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตโดยเฉพาะ เช่น ช่องข้อความอิสระ ที่ซึ่งข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บแบบไม่เข้ารหัสและสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ
 2. ลูกค้าต้องชดใช้ให้ SiteMinder ในส่วนของความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ได้รับอันเป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อ 3.9 นี้

3.10

กรรมสิทธิในทรัพย์สิน

 1. ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้จัดการที่พักในนามของเจ้าของที่พัก ลูกค้ารับรองและรับประกันกับ SiteMinder ว่าตนได้รับอนุญาตโดยเจ้าของที่พักให้จัดการทีพักและเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ และจะยังคงได้รับอนุญาตตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดนี้
 2. SiteMinder อาจสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้หากเจ้าของที่พักสิ้นสุดการอนุญาตของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (โดยมีหลักฐานเป็นการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่พัก)

3.11

การระงับหรือการสิ้นสุดเนื่องจากการฝ่าฝืน

SiteMinder อาจระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึง Demand Plus และบริการในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนใด ๆ ในข้อ 3 นี้

3.12

การเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับอนุญาต

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิของธุรกิจหรือที่พักของลูกค้า นอกเหนือจากสิทธิในการระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึง Demand Plus ภายใต้ข้อ 3.11 แล้ว SiteMinder อาจอนุญาตตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวให้เจ้าของที่พักดาวน์โหลดเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตที่เก็บไว้ในนามของลูกค้าได้

4. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

4.1

ค่าธรรมเนียม

ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าพักที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละครั้งตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดนี้

4.2

การออกใบเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

 1. SiteMinder จะออกใบเรียกเก็บเงินให้แก่ลูกค้าเป็นรายเดือนที่ค้างชำระสำหรับค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ออกใบเรียกเก็บเงินภายในวันที่ครบกำหนดสำหรับการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงินด้วยเงินที่สามารถถอนหรือใช้ได้ในทันที โดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ การฟ้องแย้ง หรือการหักลดหย่อนประเภทใด ๆ ซึ่งรวมถึงในด้านภาษี ส่วนชัก การนำเข้า อากร ค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารตัวกลาง) หรือค่าบริการ
 2. ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินในใบเรียกเก็บเงิน ในกรณีที่การจองได้รับการชำระเงินในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินในใบเรียกเก็บเงิน SiteMinder จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ Oanda (หรืออัตราอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ) เพื่อแปลงจำนวนเงินที่ต้องชำระเพื่อให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในสกุลเงินในใบเรียกเก็บเงิน
 3. ภายใน 7 วันแรกของแต่ละเดือนตามปฏิทิน ลูกค้าอาจแจ้ง SiteMinder เกี่ยวกับการยกเลิกและการไม่แสดงตัวใด ๆ ในช่วงเดือนตามปฏิทินก่อนหน้าโดยดำเนินการกระทบยอดการจองผ่านเอกซ์ทราเน็ตของ SiteMinder (การจองที่ยกเลิก)การจองที่ยกเลิกจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน
 4. SiteMinder อาจสอบถามการจองที่ยกเลิกและลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของลูกค้า
 5. ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการจองที่ถูกยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นหลังจากการสิ้นสุดข้อ ตกลง

4.3

ใบเรียกเก็บเงินที่มีปัญหา

 1. หากลูกค้าโต้แย้งส่วนใด ๆ ของใบเรียกเก็บเงินที่ SiteMinder ส่งให้ ลูกค้าต้องบอกกล่าว SiteMinder เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันนับตั้งแต่ที่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลของการโต้แย้งใบเรียกเก็บเงินดังกล่าว และชำระเงินตามจำนวนที่ไม่ได้โต้แย้งในหรือก่อนวันครบกำหนดสำหรับการชำระเงิน หากลูกค้าไม่แจ้ง SiteMinder ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ที่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวว่าถูกต้อง
 2. คู่สัญญาต้องพยายามตกลงกันเกี่ยวกับจำนวนเงินที่มีปัญหาภายใน 15 วันนับตั้งแต่ที่ได้รับการแจ้งเตือนจากลูกค้า มิฉะนั้น ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทที่กำหนดไว้ในข้อ 16 จะมีผลบังคับใช้

4.4

การไม่สามารถชำระเงิน

หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินที่ต้องชำระภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เมื่อได้รับคำขอให้ดำเนินการ SiteMinder อาจดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ ไม่ว่าจะเพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมจากการสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ตามข้อ 12.1:

 1. เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดสำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระจากลูกค้าในอัตราดอกเบี้ย โดยนับจากวันครบกำหนดการชำระเงินไปจนถึงวันที่ชำระเงินจริง;
 2. ระงับการเข้าถึง Demand Plus จนกว่าจะมีการชำระเงินตามจำนวนเงินทั้งหมดที่ครบกำหนด (รวมถึงดอกเบี้ยใด ๆ) และ
 3. เรียกเก็บค่าคืนสภาพเป็นจำนวน 150 ดอลลาร์ออสเตรเลียจากลูกค้าเพื่อเปิดใช้งานบัญชีใด ๆ ที่ถูกระงับอีกครั้ง

4.5

ภาษี

 1. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมภาษี เว้นแต่จะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่นโดย SiteMinder
 2. หากมีการใช้ภาษีกับการจัดหาใดๆ ที่จัดทำโดย SiteMinder ภายใต้ข้อตกลง SiteMinder อาจเพิ่มค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเท่ากับภาษีที่เกี่ยวข้อง
 3. ลูกค้ายินยอมที่จะชำระค่าภาษีดังกล่าวให้กับ SiteMinder ในลักษณะเดียวกันกับและในเวลาเดียวกันกับการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
 4. SiteMinder จะออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี
 5. หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ SiteMinder จะให้ใบปรับแก้แก่ลูกค้า ซึ่งเกิดจากการปรับแก้อันเกี่ยวข้องกับการจัดหาให้ที่ต้องเสียภาษีซึ่งดำเนินการภายใต้บังคับแห่ง หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ SiteMinder ทราบถึงการปรับแก้ดังกล่าว

4.6

การขึ้นราคา

SiteMinder อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมได้ตลอดเวลา หาก SiteMinder ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม จะต้องส่งการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่ยอมรับค่าธรรมเนียมใหม่ ลูกค้าจะต้องสิ้นสุดข้อตกลงก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการบอกกล่าว

5. หน้าที่ของลูกค้า

ลูกค้าต้อง:

 1. รักษาไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการจัดหา Demand Plus และบริการ;
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ป้อนหรืออัปโหลดไปยัง Demand Plus หรือโครงสร้างพื้นฐานของ SiteMinder มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน;
 3. เพียงป้อนข้อมูล อัปโหลด เผยแพร่ หรือจัดหาเนื้อหาที่ SiteMinder เป็นเจ้าของสิทธิทั้งหมด หรือที่ผู้ถือสิทธิอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ, ข้อกำหนดทางเทคนิค หรือเอกสารประกอบที่ SiteMinder หรือคู่ค้า Demand Plus มอบให้ หรือคำแนะนำที่สมเหตุสมผลอื่น ๆ ที่ SiteMinder มอบให้เป็นครั้งคราวเกี่ยวกับ Demand Plus;
 5. ปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ และข้อกำหนดหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ;
 6. ให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และความร่วมมือทั้งหมดแก่ SiteMinder ตามที่ร้องขออย่างสมเหตุสมผลโดย SiteMinder เพื่อให้ SiteMinder สามารถดำเนินการตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้;
 7. ไม่ทำ หรือละเว้นที่จะทำ สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้าทราบหรือมีเหตุผลให้ควรทราบว่าอาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานหรือการบำรุงรักษา Demand Plus หรือโครงสร้างพื้นฐานของ SiteMinder และ
 8. มอบการเข้าถึงที่รวดเร็วให้ SiteMinder และผู้รับจ้าง ตัวแทน และพนักงานของ SiteMinder เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของลูกค้า รวมถึงบุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูล และสารสนเทศของลูกค้าตามที่ร้องขออย่างสมเหตุสมผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบ Demand Plus

6. การบำรุงรักษาและการระงับ

 1. SiteMinder อาจดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาและไม่ได้กำหนดไว้ หรือดำเนินการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของ SiteMinder หรือ Demand Plus เป็นครั้งคราว SiteMinder จะใช้ความพยายามอันสมเหตุสมผลในการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของ Demand Plus
 2. SiteMinder อาจระงับ Demand Plus หรือบริการ หรือการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของ SiteMinder เป็นระยะเวลานานเท่าที่ SiteMinder ซึ่งดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลได้พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ, ปกป้องบุคคล ระบบ สินทรัพย์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ จากอันตราย หรือทำให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าดูแลภาวะฉุกเฉินใดๆ ได้ ทั้งนี้โดยที่ SiteMinder ปราศจากความรับผิดและมีผลในทันที

7. การสนับสนุน

ทีมสนับสนุนของ SiteMinder จะให้การสนับสนุนพื้นฐานสำหรับคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Demand Plus ในระหว่างเวลาทำการท้องถิ่นของลูกค้า

8. ข้อบกพร่อง

 1. ลูกค้าต้องรายงานข้อบกพร่องให้กับทีมสนับสนุนของ SiteMinder โดยไม่รอช้า
 2. ก่อนที่จะรายงานข้อบกพร่อง ลูกค้าควรดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นกับ Demand Plus และไม่ได้เกิดจากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใด ๆ ของลูกค้าหรือเนื้อหาหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของลูกค้า
 3. SiteMinder จะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของลูกค้า
 4. หากข้อบกพร่องส่งผลให้มีการจองซ้ำซ้อนหรือไม่ถูกต้อง มีความคาดหวังให้ลูกค้าคืนเงินให้กับผู้เข้าพักที่ได้รับผลกระทบ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต SiteMinder จะไม่รับผิดชอบต่อของขวัญหรือค่าชดเชยใด ๆ ที่มอบให้กับผู้เข้าพักที่ได้รับผลกระทบ (รวมถึงค่าที่พักที่เป็นทางเลือก)

9. ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

9.1

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อ 9 นี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า และผู้เข้าพัก
 2. หาก SiteMinder เก็บรวบรวม ใช้ จัดการ ประมวลผล และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ ข้อ ตกลงฉบับนี้ในนามของลูกค้า ลูกค้าคือผู้ควบคุมข้อมูล และ SiteMinder คือผู้ประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย SiteMinder มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานของบริการตาม ข้อ ตกลงฉบับนี้
 3. หากมีการเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ ประมวลผล และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ ข้อ ตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้รวมถึงข้อกำหนดของ ข้อ ตกลงฉบับนี้

9.2

หน้าที่ของ SiteMinder

SiteMinder ต้อง:

 1. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรที่สมเหตุสมผลและชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าเป็นครั้งคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้ ข้อ ตกลงฉบับนี้ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อ 9.4 ของข้อ ตกลงหรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น;
 2. ปรับใช้มาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเกี่ยวกับองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของการประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความทันสมัย ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ รวมถึงลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผล
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ตนอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล;
 4. หากได้รับการร้องขอ และโดยเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า ให้ความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่ลูกค้าในการปฏิบัติตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และตามหน้าที่ตามกฎหมายของลูกค้าอันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล การแจ้งเตือนการรั่วไหลของข้อมูล การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูล และกระบวนการให้คำปรึกษาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงลักษณะของการประมวลผลและข้อมูลที่มีให้กับ SiteMinder;
 5. แจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างทันการหลังจากที่ตระหนักถึงการเจาะระบบความปลอดภัยอันนำไปสู่การทำลาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ SiteMinder และลูกค้าต้องดำเนินการโดยสุจริตใจในการสร้างคำแถลงต่อสาธารณะที่เห็นพ้องกันและการแจ้งเตือนที่จำเป็นใด ๆ ต่อเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีสิ่งใดในย่อหน้านี้ที่ป้องกันไม่ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูล;
 6. บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หลังจากการหมดอายุหรือการสิ้นสุดข้อ ตกลงตามข้อ 12.4จะส่งคืนให้กับลูกค้าหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของ SiteMinder;
 7. ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าตามความจำเป็นอันสมเหตุสมผลเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อ 9 นี้ของ SiteMinder
 8. อนุญาตให้ลูกค้าแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อสำรวจและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อ 9 นี้ของ SiteMinder ทั้งนี้โดยเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า การตรวจสอบดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหนึ่งครั้งต่อปีปฏิทิน เว้นแต่ข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้กับลูกค้าจะกำหนดให้ทำการตรวจสอบบ่อยครั้งกว่านั้น การตรวจสอบดังกล่าวจะต้องดำเนินการในระหว่างชั่วโมงทำการ และลูกค้าต้องบอกกล่าวถึงการตรวจสอบใด ๆ ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เว้นแต่ลูกค้าจะสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าลูกค้ามีความสงสัยอย่างแท้จริงว่า SiteMinder ได้ฝ่าฝืนหน้าที่ของตนในข้อ 9 นี้ โดยในกรณีนี้ลูกค้าต้องบอกกล่าวถึงการตรวจสอบใด ๆ ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ;
 9. ไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรปโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากลูกค้าหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่ดินแดนที่เกี่ยวข้องจะสามารถรับรองได้ว่ามีระดับการคุ้มครองที่เพียงพอ หรือมีข้อสัญญามาตรฐานที่เหมาะสมที่ได้รับอนุมัติโดย EU หรือมีการปรับใช้การป้องกันที่เหมาะสมอื่น ๆ และ
 10. จะมีความสามารถทั่วไปในการแต่งตั้งผู้รับจ้างช่วงที่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ของ SiteMinder ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสัญญากับผู้รับจ้างช่วงดังกล่าวต้องรวมข้อกำหนดซึ่งมีสาระสำคัญเหมือนกับที่กำหนดไว้ในข้อ 9 นี้ และที่รวมถึงหน้าที่ที่อ้างถึงในมาตรา 28(3) ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation) SiteMinder จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผู้รับจ้างช่วงดังกล่าวหากและเมื่อมีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยน

9.3

หน้าที่ของลูกค้า

 1. ลูกค้ารับประกัน รับรอง และสัญญาว่าคำแนะนำทั้งหมดที่ลูกค้ามอบให้แก่ SiteMinder ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ตลอดเวลา และจะมอบหลักฐานตามที่ SiteMinder ร้องขอเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำแนะนำดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้
 2. ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ตนเก็บรวบรวมนั้นได้รับการเก็บรวบรวมและจัดส่งให้กับ SiteMinder ในลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งรวมถึงโดยการบอกกล่าวทั้งหมดและการได้รับความยินยอมทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้ข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลเพื่อให้ SiteMinder สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเป็นธรรมและโดยชอบด้วยกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ และเป็นไปตามข้อ ตกลงฉบับนี้และต้องแจ้งให้ SiteMinder ทราบในทันทีเมื่อตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 3. หากลูกค้าขอให้ SiteMinder ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกไปนอกสหภาพยุโรป ลูกค้าต้องรับรองว่ามีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่ออนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกไปนอกสหภาพยุโรป

9.4

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้ารับทราบว่าการเก็บรวบรวม การใช้ และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ SiteMinder สามารถดำเนินการตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้ และเพื่อ:

 1. วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง:
  1. การเรียกเก็บเงินและการจัดการบัญชี
  2. การพัฒนา Demand Plus ผลิตภัณฑ์ SiteMinder และบริการอื่น ๆ
  3. การบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ SiteMinder;
  4. การทำการตลาด Demand Plus, บริการ และผลิตภัณฑ์ SiteMinder อื่น ๆ ให้กับลูกค้า และ
  5. การถ่ายโอนข้อมูลไปและจากคู่ค้า Demand Plus และ
 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า และผู้เข้าพัก:
  1. ให้แก่หน่วยงานรัฐเพื่อช่วยในการสืบสวนอาชญากรรมหรือการบังคับใช้กฎหมายใดๆ และ
  2. ให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

9.5

นโยบายความเป็นส่วนตัว

SiteMinder ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนตลอดเวลา ซึ่งสามารถดูได้ในเว็บไซต์ หากมีความไม่สอดคล้องกันใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SiteMinder กับข้อ 9 นี้ ให้ยึดตามข้อ 9 นี้เป็นหลัก

10. การรักษาความลับ

10.1

หน้าที่ในการรักษาความลับ

คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ผู้รับ) ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาอีกฝ่าย (ฝ่ายที่เปิดเผย) ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้รับทราบว่าข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดที่มอบให้ตนหรือที่ตนได้รับการเปิดเผยนั้นเป็นความลับต่อคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผย

10.2

ความสูญเสียที่ได้รับ

ผู้รับรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลที่เป็นความลับ โดยลักษณะพิเศษในตัวแล้วนั้น เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยและฝ่ายที่เปิดเผยอาจได้รับความเสียหายหรือความสูญเสียจากการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ โดยผู้รับ

10.3

การไม่เปิดเผยข้อมูล

ผู้รับต้อง:

 1. ถือว่าข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดเป็นความลับ และไม่ทำให้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นเป็นที่ทราบต่อสาธารณะหรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยก่อนที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้;
 2. ป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ และ
 3. ส่งมอบและสละบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดที่ตนครอบครองอยู่ให้กับคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผย เมื่อฝ่ายที่เปิดเผยร้องขอ หรือเมื่อข้อตกลงฉบับนี้หมดอายุหรือสิ้นสุด

10.4

การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น

ผู้รับอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับได้หากจำเป็นต้องกระทำตามหน่วยงานรัฐ หรือกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ หรือตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ หลังจากทำการบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยทราบก่อน และหลังจากที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อร่วมมือกับคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลในการจำกัดการเปิดเผยข้อมูลตามขอบเขตที่สูงที่สุดที่กฎหมายอนุญาต

10.5

การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาต

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่พนักงาน ผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของตนเมื่อมีความจำเป็นต้องทราบตราบใดที่ผู้รับดังกล่าวแต่ละรายอยู่ภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับที่มีสาระสำคัญเหมือนกับที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

10.6

ข้อยกเว้น

หน้าที่ภายใต้ข้อ 10 นี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับซึ่ง (ไม่ว่าก่อนหรือหลังการบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับนี้):

 1. เป็นที่ทราบต่อสาธารณะและพร้อมให้เข้าถึงได้โดยทั่วไปในโดเมนสาธารณะโดยที่ผู้รับไม่ได้ฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้;
 2. อยู่ในความครอบครองของผู้รับอยู่แล้ว ณ เวลาที่คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ ตามที่ผู้รับแสดงให้เห็นในไฟล์และบันทึกของผู้รับทันทีก่อนการเปิดเผย;
 3. ผู้รับได้มาหรือได้รับจากบุคคลที่สามที่ครอบครองข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายและโดยที่บุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้ฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับของตนต่อคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผย หรือ
 4. ผู้รับพัฒนาขึ้นโดยอิสระโดยไม่มีการใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผย ตามที่แสดงโดยเอกสารและหลักฐานที่เพียงพออื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับ

11. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

11.1

ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดซึ่งเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ณ วันที่บังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงเป็นของคู่สัญญาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลา และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
 2. ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่ให้สิทธิ กรรมสิทธิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ SiteMinder แก่ลูกค้า

11.2

ซอฟต์แวร์ของ SiteMinder

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า:

 1. ซอฟต์แวร์ของ SiteMinder เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ SiteMinder และลูกค้าต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SiteMinder;
 2. ตนจะไม่พยายามมอบหมาย โอน ให้เช่า หรือเช่าซอฟต์แวร์ของ SiteMinder แก่บุคคลที่สามใดๆ;
 3. ตนจะไม่พยายามดัดแปลงหรือสร้างสรรค์งานลิขสิทธิสืบเนื่องใด ๆ จากซอฟต์แวร์ของ SiteMinder;
 4. ตนจะไม่ลบ ดัดแปลง หรือปิดบังลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้าใด ๆ หรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือบนซอฟต์แวร์ของ SiteMinder;
 5. ตนจะไม่ย้อนรอยการประกอบ ถอดแยก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามด้วยวิธีอื่นในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งซอร์สโค้ด แนวคิดสำคัญ อัลกอริทึม โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ของ SiteMinder และ
 6. ตนจะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง SiteMinder จากข้อเรียกร้องทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งยื่นเรื่องโดยบุคคลที่สามใด ๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ลูกค้าใช้หรือจัดการซอฟต์แวร์ของ SiteMinder อย่างไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต

11.3

เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต

นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้รับมาในข้อ 3.2 แล้ว ลูกค้ายังให้สิทธิแก่ SiteMinder ในการใช้เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ข้อมูลในแบบรวมเท่านั้นและในลักษณะอื่นที่ไม่ทำให้ข้อมูลประจำตัวของลูกค้า (หากเป็นปัจเจกบุคคล) ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า และผู้เข้าพักสามารถค้นพบได้โดยง่าย

12. การบอกเลิก

12.1

การสิ้นสุด

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ได้:

 1. โดยการส่งการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่าย;
 2. หากคู่สัญญาอีกฝ่ายได้กระทำการฝ่าฝืนสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ และในกรณีต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  1. การฝ่าฝืนไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนั้นถึงคู่สัญญาฝ่ายที่ฝ่าฝืน หรือ
  2. การฝ่าฝืนไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้
  3. (สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อ 12.1(b) นี้ การไม่สามารถชำระเงินตามจำนวนใด ๆ ในวันครบกำหนดการชำระเงินถือเป็นการฝ่าฝืนสาระสำคัญ และคำขอจากทีมเรียกเก็บเงินของ SiteMinder ให้ชำระเงินหลังจากวันครบกำหนดถือเป็นการบอกกล่าวภายใต้บังคับของข้อย่อย (i));

 3. ในทันทีหากคู่สัญญาอีกฝ่ายประสบเหตุล้มละลาย หรือ
 4. ตามข้อ 13.2 (เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย)

12.2

การบอกเลิกของ SiteMinder

SiteMinder สามารถสิ้นสุดข้อตกลงได้ทันทีหากลูกค้าฝ่าฝืนข้อ 3.3(a) หรือเงื่อนไขใด ๆ ในข้อ 3.5

12.3

การดำเนินการเมื่อสิ้นสุด

เมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง:

 1. ลูกค้าต้องหยุดใช้ Demand Plus และรหัสหรือคีย์การเข้าถึงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง;
 2. SiteMinder อาจออกใบเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา Demand Plus และบริการใด ๆ ก่อนวันที่สิ้นสุดซึ่งยังไม่ได้ออกใบเรียกเก็บเงิน และ
 3. ค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมดอันเนื่องมาจาก SiteMinder จะถึงกำหนดชำระและต้องชำระในทันที

12.4

การเรียกข้อมูลโรงแรม

หากลูกค้าต้องการที่จะเก็บรักษาข้อมูลโรงแรมใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ใน Demand Plus ลูกค้าจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลก่อนการสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้หรือร้องขอจาก SiteMinder ภายใน 30 วันหลังจากนั้น ลูกค้ารับทราบว่าหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว SiteMinder จะลบข้อมูลโรงแรมทิ้ง

13. เหตุสุดวิสัย

13.1

การไม่ต้องรับผิด

ในกรณีที่เกิดการเพิกเฉยหรือความล่าช้าใด ๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ) ในการดำเนินการตามหน้าที่ของตน (ไม่รวมหน้าที่ในการชำระเงิน) ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย:

 1. ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบต้องมีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทันทีที่สามารถทำได้;
 2. ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไม่ต้องรับผิดต่อการเพิกเฉยหรือความล่าช้าดังกล่าว และ
 3. หน้าที่ของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะถูกระงับในขอบเขตที่ตนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาของเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยดังกล่าว

13.2

การสิ้นสุดจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย

หากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยดำเนินต่อไปเป็นเวลานานกว่า 30 วันติดต่อกัน ขณะที่เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยยังดำเนินต่อไปนั้น คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยมีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

14. การจำกัดจำนวนความรับผิด

14.1

การไม่มีการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดต่อกันสำหรับการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับ Demand Plus ในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในทางตรงกันข้ามในข้อตกลงฉบับนี้

14.2

การจัดหา Demand Plus ให้ใหม่

หากกฎหมายระบุเป็นนัยถึงเงื่อนไขหรือการรับประกันใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ และกฎหมายนั้นหลีกเลี่ยงหรือไม่อนุญาตให้ทำการจัดหาในสัญญา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการตัดออกหรือการดัดแปลงความรับผิดภายใต้เงื่อนไขหรือการรับประกันดังกล่าว จะถือว่าเงื่อนไขหรือการรับประกันดังกล่าวยังมีผลอยู่ ความรับผิดของ SiteMinder สำหรับการฝ่าฝืนใด ๆ ต่อเงื่อนไขหรือการรับประกันดังกล่าวจะจำกัดอยู่ที่ตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้:

 1. หากการฝ่าฝืนเกี่ยวข้องกับ Demand Plus:
  1. การเปลี่ยน Demand Plus หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่า;
  2. การซ่อมแซม Demand Plus;
  3. การชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน Demand Plus หรือการหามาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่า หรือ
  4. การชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม Demand Plus; และ
 2. หากการฝ่าฝืนเกี่ยวข้องกับบริการ:
  1. การจัดหาบริการให้อีกครั้ง; หรือ
  2. การชำระค่าใช้จ่ายในการรับบริการอีกครั้ง

14.3

การจำกัดจำนวนความรับผิด

 1. ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของ SiteMinder ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใด ๆ ในการละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อ) จะจำกัดอยู่ที่ไม่เกินจากจำนวนค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ลูกค้าชำระไว้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 2. การจำกัดจำนวนความรับผิดในข้อนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในข้อ 15 หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก:
  1. การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละกรณีโดย SiteMinder หรือพนักงานของ SiteMinder หรือ
  2. การดำเนินการที่เป็นการฉ้อฉลหรืออาชญากรรมของ SiteMinder

15. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

15.1

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

SiteMinder จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและปกป้องลูกค้าจากข้อเรียกร้องใดๆ ที่ Demand Plus หรือการใช้งาน Demand Plus ของลูกค้าตามข้อตกลงฉบับนี้ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

15.2

การแจ้งเตือน

SiteMinder ไม่มีความรับผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้ข้อ 15.1 เว้นแต่ลูกค้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. ลูกค้าต้องแจ้งให้ SiteMinder ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทันทีที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผลหลังจากที่ได้รับทราบถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวและในทุกกรณีภายใน 5 วันทำการ;
 2. ลูกค้าต้องไม่ทำการยอมรับผิด และ
 3. ลูกค้าต้องมอบหมายสิทธิให้กับ SiteMinder อย่างสมบูรณ์ในการแก้ต่างหรือประนีประนอมข้อเรียกร้องใด ๆ โดยใช้ดุลพินิจเด็ดขาดของตน

16. ข้อพิพาท

16.1

การระงับข้อพิพาทก่อนการดำเนินคดี

 1. คู่สัญญาต้องดำเนินการตามข้อกำหนดต่อไปนี้ให้ครบทุกข้อก่อนที่จะเริ่มกระบวนการตามกฎหมายใด ๆ
 2. เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่สัญญาฝ่ายที่โต้แย้งต้องมีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของข้อพิพาท
 3. คู่สัญญาต้องใช้ความพยายามตามสมควรในการแก้ไขข้อพิพาทที่แจ้งไว้ภายใต้ข้อ (a) โดยการเจรจาระหว่างผู้จัดการอาวุโสของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
 4. หากผู้จัดการอาวุโสของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ได้ภายใน 20 วันทำการหลังจากที่ได้รับแจ้งข้อพิพาท คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถดำเนินการเพิ่มเติมตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวได้ ซึ่งรวมถึงการเริ่มกระบวนการตามกฎหมาย

16.2

การขอความคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา

ไม่มีสิ่งใดในข้อ 16 นี้ที่ห้ามไม่ให้คู่สัญญาขอความคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาด่วนจากศาลได้ทุกเมื่อ

17. ทั่วไป

17.1

การไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ

 1. หากลูกค้าต้องการโอน มอบหมาย หรือจัดการกับสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SiteMinder ซึ่งต้องไม่มีการระงับหรือหน่วงเวลาอย่างไม่สมเหตุสมผล
 2. SiteMinder อาจโอน เรียกเก็บเงิน หรือจัดการกับสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้โดยการส่งการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไปยังลูกค้า

17.2

การเปลี่ยนแปลงการควบคุม

หากเกิดการเปลี่ยนแปลงการควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและผู้ควบคุมรายใหม่ (a) เป็นคู่แข่งของ SiteMinder หรือ (b) เป็นภัยคุกคามอย่างเป็นรูปธรรมต่อธุรกิจของ SiteMinder หรือลูกค้าขายที่พัก SiteMinder อาจจะสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้และยุติการจัดหา Demand Plus หรือบริการใด ๆ ให้ได้โดยการส่งการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไปยังลูกค้า

17.3

การบอกกล่าว

 1. การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต้องการหรืออนุญาตให้มอบให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษ:
 2. การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่น ๆ จะถือว่าได้รับเรียบร้อยแล้ว:
  1. หากส่งมอบเป็นการส่วนตัว ทันทีที่ส่งมอบ;
  2. หากส่งทางไปรษณีย์ ในวันทำการที่สองหลังจากที่ส่ง และ
  3. หากส่งทางอีเมล ในวันที่ส่ง เว้นแต่ผู้รับจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าอีเมลดังกล่าวส่งไม่สำเร็จ

17.4

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมาย และคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเขตอำนาจเฉพาะของศาลใน:

 1. ลอนดอน สหราชอาณาจักร หากลูกค้าก่อตั้งธุรกิจอยู่ในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกาเป็นหลัก
 2. รัฐดัลลัส เท็กซัส หากลูกค้าก่อตั้งธุรกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้เป็นหลัก และ
 3. รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย หากลูกค้าก่อตั้งธุรกิจอยู่ ณ ที่อื่น ๆ ทั่วโลกเป็นหลัก

17.5

คำรับรองเพิ่มเติม

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องดำเนินการทุกสิ่ง (รวมถึงจัดทำเอกสารทั้งหมด) ที่จำเป็นหรือพึงกระทำเป็นครั้งคราวเพื่อให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

17.6

การเปลี่ยนแปลง

ข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนได้ เว้นแต่จะทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

17.7

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจแต่ละรายและบุคคลอื่นใดที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ในนามของคู่สัญญารับประกันว่าตนมีอำนาจโดยสมบูรณ์และถูกต้องในการดำเนินการดังกล่าว และไม่ตระหนักถึงการเพิกถอนหรือการระงับใด ๆ ของหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องหรือการมอบอำนาจอื่น ๆ

17.8

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงฉบับนี้:

 1. คือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญา; และ
 2. ใช้แทนที่การสื่อสารทางวาจาและลายลักษณ์อักษรทั้งหมดโดยหรือในนามของคู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้

17.9

การไม่อาศัยการรับประกันและการรับรอง

ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบว่า:

 1. ตนไม่ได้อาศัยการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ (ไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ และ
 2. ตนได้อาศัยการสอบถามของตนเองโดยสิ้นเชิงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้

17.10

ความผูกพันเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง

นอกเหนือจากข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงร่วมกันต่าง ๆ ซึ่งสามารถมีผลบังคับใช้หลังจากการสิ้นอายุหรือการสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้แล้ว การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ละรายการจะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

17.11

การแยกออกจากกัน

หากส่วนใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่รวมถึงส่วนนั้น โดยส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

17.12

การไม่รวมเข้าด้วยกัน

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่ควบรวม ยุติ เลื่อนเวลา ลดอำนาจ หรือส่งผลเสียในลักษณะอื่นใดต่อสิทธิ อำนาจ หรือการแก้ไขความเสียหายใด ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจมีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลอื่นใดทุกเมื่อ

17.13

ความยินยอม

นอกเหนือจากเมื่อให้ความยินยอมต่อการโอนสิทธิภายใต้ข้อ 17.1 ที่ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้มอบสิทธิหรืออำนาจในการยินยอมหรืออนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่ SiteMinder แล้วนั้น SiteMinder สามารถระงับความยินยอมหรือการอนุมัติใด ๆ หรือให้ความยินยอมหรือการอนุมัติไม่ว่าโดยมีเงื่อนไขหรือโดยปราศจากเงื่อนไข และตามดุลพินิจเด็ดขาดของตนได้ คู่สัญญาที่แสวงหาความยินยอมหรือการอนุมัติต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ SiteMinder กำหนดให้กับความยินยอมหรือการอนุมัติของตน

17.14

ความสัมพันธ์

คู่สัญญายอมรับว่าข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ในด้านความเป็นหุ้นส่วนหรือการจ้างงาน การได้รับสิทธิพิเศษ การร่วมทุน หรือการเป็นตัวแทน และยอมรับว่า SiteMinder เป็นผู้รับจ้างอิสระ

17.15

การไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ

ความล่าช้าหรือการเพิกเฉยของคู่สัญญาในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาความเสียหายของคู่สัญญาดังกล่าว การสละสิทธิใด ๆ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาที่อนุญาตการสละสิทธิ และจะมีผลเฉพาะในขอบเขตที่กำหนดไว้ในการสละสิทธิดังกล่าวเท่านั้น

– สิ้นสุดข้อกำหนด –