Skip to main content

ข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Channels Plus

ข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Channels Plus นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ SiteMinder เมื่อคลิก “ฉันยอมรับ” หรือใช้ Channels Plus ลูกค้ารับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อเพิ่มเติมนี้แล้ว

1. นิยามและการตีความ

1.1 ข้อมูลที่พัก มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 3.1

ข้อตกลง หมายถึงข้อตกลงผู้ใช้หรือข้อกำหนดเว็บ ตามที่เป็นไปในกรณีของลูกค้า

ARI หมายถึง ความพร้อม อัตรา และสินค้าคงเหลือ

บริการจอง หมายถึงบริการที่ดำเนินการโดยคู่ค้าที่ผู้เข้าพักสามารถดู เปรียบเทียบ และจองที่พักและสินค้าและบริการเสริมได้

Channels Plus หรือ แพลตฟอร์ม Channels Plus มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 2.1

สกุลเงิน หมายถึงสกุลเงินที่กำหนดในแพลตฟอร์ม SiteMinder

ลูกค้า หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจองที่เก็บเงินโดยลูกค้า หมายถึงการจองที่ผู้เข้าพักต้องการรับประกันการจองด้วยรายละเอียดบัตรเครดิตที่เวลาที่ทำการจองผ่านบริการจอง แต่การเรียกเก็บเงินจะทำโดยลูกค้า

การจองที่เสร็จสมบูรณ์ หมายถึงการจองที่จองผ่านบริการจอง ที่ได้รับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าแล้ว (รวมถึงการยกเลิกและการไม่เข้าพักนอกช่วงเวลายกเลิกฟรี)

คู่ค้า หมายถึงซอฟต์แวร์และคู่ค้าบริการที่เชื่อมต่อกันของ SiteMinder เช่น ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ รวมถึงผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่งที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนตลาดสำหรับที่พักชั่วคราว ที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Channels Plus

การจองแบบเรียกเก็บเงินโดยคู่ค้า หมายถึงการจองที่คู่ค้าเรียกเก็บเงินในนามของลูกค้าผ่านบริการจอง

PCI DSS หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (Payment Card Industry Data Security Standard) ที่ออกโดยสภาความมั่นคงอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (Payment Card Industry Security Council) เป็นครั้งคราว

ทรัพย์สิน หมายถึง อาคารที่พักชั่วคราวที่ลูกค้าเป็นเจ้าของหรือจัดการ

ค่าคอมมิชชันของ SiteMinder ต่อการจองเท่ากับผลคูณของ (i) จำนวนคืนที่เข้าพักและ/หรือเรียกเก็บโดยลูกค้า (ii) ราคาต่อห้องต่อคืนไม่รวมภาษี (เว้นแต่จะแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่นโดย SiteMinder เป็นลายลักษณ์อักษร) แต่รวมค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง บริการพิเศษหรือบริการเสริมใด ๆ ที่ผู้เข้าพักเลือกหรือตกลง ณ เวลาที่จองหรือระหว่างการเข้าพักของผู้เข้าพัก เช่น อาหาร ค่าธรรมเนียมการเช็คเอาท์ล่วงเวลา/การเช็คอินก่อนเวลา ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักเพิ่ม ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท ตั๋วโรงละคร ค่าบริการ (iii) จำนวนห้องพักที่ผู้เข้าพักจอง และ (iv) เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชันที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม Channels Plus

ภาษี หมายถึงภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีสินค้าและบริการ (GST) หรือภาษีที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจที่เป็นไปได้

ข้อตกลงผู้ใช้ หมายถึงข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ SiteMinder ที่ควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

VCC หมายถึงบัตรเครดิตเสมือน

ข้อกำหนดเว็บ หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของ SiteMinder ซึ่งมีอยู่ที่ www.siteminder.com/legal

1.2 คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อเพิ่มเติมนี้ มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง

1.3 ในกรณีที่ข้อเพิ่มเติมนี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง จะยึดถือข้อกำหนดของข้อเพิ่มเติมนี้

2. แพลตฟอร์ม CHANNELS PLUS

2.1 SiteMinder ได้พัฒนา API ที่ช่วยให้ลูกค้าอัปโหลด ARI และเนื้อหา/ข้อมูลอื่น ๆ ไปยังตลาดที่คู่ค้า (ที่ทำสัญญากับ SiteMinder) สามารถดูและดึงข้อมูลที่พักของลูกค้าเพื่อให้สามารถนำเสนอและขายผ่านบริการจอง ( แพลตฟอร์ม Channels Plus) ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าคู่ค้ารายใดสามารถดูข้อมูลที่พักของลูกค้าได้

2.2 SiteMinder จะให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Channels Plus เพื่ออัปโหลดข้อมูลที่พัก ดูการจอง และดูข้อเสนอส่งเสริมการขายของคู่ค้าที่ SiteMinder ให้บริการ

2.3 เมื่อเข้าร่วม Channels Plus ลูกค้า:

 1. รับทราบว่า SiteMinder:
  1. จะให้คู่ค้า (ที่ทำสัญญากับ SiteMinder) สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Channels Plus เพื่อดู ARI และข้อมูลที่พักของลูกค้า เพื่อให้สามารถนำเสนอและขายผ่านบริการจอง
  2. ไม่รับประกันว่าคู่ค้าโดยเฉพาะรายใดจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Channels Plus ได้
  3. ไม่รับประกันการขายอินเวนทอรีที่อัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม Channels Plus
  4. ไม่มีการควบคุมลำดับการแสดงรายการสถานที่พักเพื่อแสดงผ่านบริการจอง
  5. อาจเริ่มข้อเสนอส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์ม Channels Plus ซึ่งลูกค้าอาจเลือกที่จะเข้าร่วมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น ซึ่งรวมถึงค่าคอมมิชชันของ SiteMinder ที่แตกต่างกัน ลูกค้ารับทราบว่าการอ้างอิงถึงความสามารถในการสร้าง “ข้อตกลงโดยตรง” กับคู่ค้าเป็นรูปแบบหนึ่งของแคมเปญส่งเสริมการขายที่ SiteMinder จัดทำขึ้น และไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงระหว่างลูกค้าและคู่ค้า และ
  6. อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ลูกค้าที่เป็นคู่ค้าที่ได้รับเลือกเริ่มโปรโมชันผ่านแพลตฟอร์ม Channels Plus ในส่วนของอินเวนทอรีที่มีอยู่ของลูกค้า ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ราคาห้องพักที่แตกต่างกัน
 2. รับทราบว่าเมื่อคู่ค้าดึงอินเวนทอรีที่มีอยู่ของลูกค้าจากแพลตฟอร์ม Channels Plus ลูกค้าจะต้องไม่ขายอินเวนทอรีนั้นด้วยวิธีอื่นใด และ
 3. ให้สิทธิ์แก่ SiteMinder แบบไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลก และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงในการจัดเก็บ คัดลอก แจกจ่าย แสดง เผยแพร่ และใช้ข้อมูลที่พักเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อเพิ่มเติมนี้

2.4 ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตาม SiteMinder:

 1. นโยบายการใช้งานโดยชอบธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม Channels Plus และ
 2. คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Channels Plus

2.5 SiteMinder ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ แก้ไข หรือลบออกจากการเผยแพร่ข้อมูลที่พักหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค้าอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม Channels Plus

3. ข้อมูลที่พัก

3.1 ลูกค้าต้องอัปโหลดข้อมูล (รวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอ) ไปยังแพลตฟอร์ม Channels Plus ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและห้องพักของลูกค้า สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ อัตราในสกุลเงิน (รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียม เว้นแต่ SiteMinder จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร) นโยบายการยกเลิก ข้อกำหนดการชำระเงิน และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ และทุกสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแสดง (เช่น ใบอนุญาต) (ข้อมูลที่พัก)

3.2 ข้อมูลที่พักจะต้องเป็นจริง ถูกต้อง ไม่ทำให้เข้าใจผิด และอัปเดตบ่อยเท่าที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

3.3 ข้อกำหนดการชำระเงินของลูกค้าจะต้องกำหนดให้การจองของผู้เข้าพักเป็นการจองแบบเรียกเก็บเงินโดยคู่ค้าหรือการจองแบบเรียกเก็บเงินโดยลูกค้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคู่ค้าแต่เพียงผู้เดียว

3.4 รูปภาพห้องพักจะต้องมีป้าย/ชื่อที่ระบุประเภทห้องพัก

3.5 ลูกค้าต้องเปิดเผยว่าการให้ดาวใด ๆ เป็นการให้คะแนนด้วยตนเองหรือไม่

3.6 SiteMinder ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่พัก:

 1. แสดงไว้บนบริการจองอย่างถูกต้อง และ
 2. ใช้โดยคู่ค้าเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อเพิ่มเติมนี้เท่านั้น

เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

3.7 ข้อมูลที่พักเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

3.8 หาก SiteMinder หรือคู่ค้าสร้างการแปลข้อมูลที่พัก การแปลดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินของ SiteMinder หรือคู่ค้า (ตามเหมาะสม) และลูกค้าจะต้องไม่ใช้เพื่อช่องทางการจัดจำหน่ายหรือวัตถุประสงค์อื่นใด

4. การจอง

4.1 ลูกค้ารับทราบว่าการจองของผู้เข้าพักทั้งหมดจะเป็นการจองแบบเรียกเก็บโดยคู่ค้าหรือการจองแบบเรียกเก็บโดยลูกค้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคู่ค้าแต่เพียงผู้เดียว

4.2 SiteMinder ต้อง:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่ค้าให้ข้อมูลยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการจองใด ๆ ที่ทำผ่านบริการจอง (การยืนยันการจอง) และ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่ค้ามอบสำเนายืนยันการจองแก่ผู้เข้าพัก

4.3 ในส่วนของการจองแบบเรียกเก็บโดยลูกค้า:

 1. SiteMinder ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำยืนยันการจองที่ให้ไว้แก่ลูกค้าตามข้อ 4.2(ก) มีรายละเอียดบัตรเครดิตที่ผู้เข้าพักให้ไว้เพื่อเป็นการประกันการจอง
 2. ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดบัตรเครดิตที่มาพร้อมกับข้อมูลยืนยันการจองและอนุมัติบัตรเครดิตล่วงหน้า หากบัตรเครดิตไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถกันวงเงินล่วงหน้าได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้คู่ค้าที่เกี่ยวข้องทราบ คู่ค้าอาจเชิญให้ผู้เข้าพักรับประกันการจองโดยใช้รายละเอียดบัตรเครดิตที่อื่น หากผู้เข้าพักไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะดำเนินการดังกล่าว คู่ค้าจะยกเลิกการจอง
 3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดบัตรเครดิตที่ผู้เข้าพักให้ไว้ ทั้งคู่ค้าและ SiteMinder จะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อสถานการณ์ที่รายละเอียดบัตรเครดิตที่ผู้เข้าพักให้ไว้นั้นไม่มีผลหรือไม่ถูกต้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 4. เมื่อไม่สามารถคืนเงินสำหรับการจองได้ ลูกค้าอาจเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักสำหรับการจองที่เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลูกค้าจะต้องรับผิดและนำส่งเงินให้กับหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง และ
 5. ลูกค้าต้องเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักในสกุลเงิน ในกรณีที่แตกต่างจากสกุลเงินที่อยู่ในการยืนยันการจอง ลูกค้าอาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ

4.4 ในส่วนของการจองแบบเรียกเก็บโดยคู่ค้า:

 1. เมื่อไม่สามารถคืนเงินการจองได้ SiteMinder จะมอบ VCC แบบใช้ครั้งเดียวให้แก่ลูกค้าออกโดยคู่ค้าซึ่งเป็นเงินที่ผู้เข้าพักจ่ายสำหรับการจองในบริการจองในสกุลเงิน VCC จะประกอบด้วยหมายเลขบัญชี 16 หลัก วันหมดอายุ และรหัส “CVV/CVV2” (รายละเอียด VCC)
 2. ลูกค้าอาจใช้รายละเอียด VCC เพื่อเรียกเก็บเงินจากการจอง
 3. ลูกค้าต้องไม่เรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ชำระให้แก่คู่ค้าแล้ว
 4. ลูกค้ารับทราบว่าในบางกรณี ผู้ค้าอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ VCC ซึ่งอาจปรากฏเป็นธุรกรรมแยกต่างหาก โดย SiteMinder และคู่ค้าไม่มีส่วนรับผิดชอบ
 5. ลูกค้ารับทราบว่าต้องรับผิดต่อธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยใช้ VCC รวมถึงธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่ลูกค้ามีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียโดย:
  1. ละเมิดหรือลดการรักษาปลอดภัยของรายละเอียด VCC หรือ
  2. ชะลอการรายงานการสูญหาย การโจรกรรม หรือการใช้รายละเอียด VCC ในทางที่ผิด
 6. ลูกค้ารับทราบว่า SiteMinder จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ของผู้ค้าในการยอมรับหรือปฏิเสธการใช้ VCC หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ VCC ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอำนาจเพียงพอในการใช้ VCC
 7. ลูกค้าต้อง:
  1. ใช้ VCC เพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับการจองตามข้อ 4.4 นี้เท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
  2. ใช้ VCC เพียงครั้งเดียว และใช้สำหรับการจองที่เกี่ยวข้องซึ่งออกให้เท่านั้น
  3. ไม่ให้รายละเอียด VCC แก่บุคคลอื่น
  4. ใช้ VCC ก่อนวันหมดอายุ
  5. ไม่ใช้ VCC หากรายละเอียด VCC สูญหายหรือถูกขโมย หรือหากลูกค้าสงสัยว่ามีบุคคลอื่นทราบรายละเอียด VCC และในสถานการณ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ SiteMinder ทราบทันที และ
  6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมตามที่ SiteMinder แจ้งเป็นครั้งคราว
 8. ลูกค้าต้องร่วมมือกับ SiteMinder ในการตรวจสอบการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ VCC ในทางที่ผิด และ
 9. คู่ค้าอาจมีสิทธิ์ขอคืน (ปฏิเสธการชำระเงิน) ค่าธรรมเนียม VCC ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจอง ลูกค้าจะให้ความช่วยเหลือและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ SiteMinder ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท และจะมีการแก้ไขข้อพิพาทโดยคู่สัญญาตามขั้นตอนการระงับข้อพิพาทที่อยู่ในข้อตกลง

4.5 ในเรื่องของการจองทั้งหมด ลูกค้าต้อง:

 1. ภายใต้ข้อ 4.3(ข) และ 7 ยอมรับผู้เข้าพักที่จองผ่านบริการจอง และจัดการการจองตามคำยืนยันการจอง รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือความปรารถนาที่ผู้เข้าพักทราบ
 2. แจ้งให้ SiteMinder ทราบเกี่ยวกับการจองที่ถูกยกเลิกและการไม่แสดงตนผ่านทางแพลตฟอร์ม Channels Plus ในทันที และ
 3. ยอมรับบัตรเครดิตทุกประเภท (รวมถึง Master Card, Visa และ American Express)

5. คณะกรรมการผู้ดูแลไซต์

5.1 ในการพิจารณาภาระผูกพันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายภายใต้ข้อเพิ่มเติมนี้ ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายเงินค่าคอมมิชชันของ SiteMinder ให้แก่ SiteMinder ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจองที่เสร็จสมบูรณ์

5.2 (ก) ค่าคอมมิชชันของ SiteMinder ไม่รวมภาษี เว้นแต่ SiteMinder จะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น หากภาษีมีผลกับค่าคอมมิชชันของ SiteMinder ทาง SiteMinder อาจเพิ่มค่าคอมมิชชันของ SiteMinder ในจำนวนที่เท่ากับภาษีที่มีผล

5.3 SiteMinder จะออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนสำหรับค่าคอมมิชชันของ SiteMinder ที่เกี่ยวข้องกับการจองที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดในเดือนก่อนหน้า

5.4 หากมีการคำนวณค่าคอมมิชชันของ SiteMinder ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของใบแจ้งหนี้ SiteMinder อาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแปลงจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเป็นสกุลเงินของใบแจ้งหนี้

5.5 โดยไม่กระทบต่อข้อ 2.3(ก)(5) SiteMinder อาจเปลี่ยนแปลงค่าคอมมิชชันของ SiteMinder โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าอย่างน้อย 30 วัน หากลูกค้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะต้องหยุดใช้ Channels Plus ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการบอกกล่าว

6. การปฏิบัติตาม PCI DSS

ลูกค้ารับประกันว่าจะ:

 1. จัดเก็บ ประมวลผล และส่งข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลผู้ถือบัตร ตามมาตรฐาน PCI DSS ยังคงปฏิบัติตาม PCI DSS ตลอดระยะเวลาของข้อตกลง และแสดงหลักฐานการปฏิบัติตามคำขอของ SiteMinder และ
 2. แจ้ง SiteMinder ทันทีในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตาม PCI DSS

7. การจองเกินจำนวนและการยกเลิกการจอง

7.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ SiteMinder และคู่ค้าที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการจองเกินจำนวนโดยเร็วที่สุด และใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อจัดหาการจัดการทางเลือกที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่าสำหรับผู้เข้าพักที่ได้รับผลกระทบ

7.2 หากลูกค้าแจ้งให้ SiteMinder และคู่ค้าที่เกี่ยวข้องทราบถึงการจองเกินจำนวน:

 1. น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันเช็คอิน หรือมากกว่า 1 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าได้รับคำยืนยันการจอง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่พักทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าพัก รวมถึงการเดินทางไปยังที่พักอื่น หรือ
 2. คู่ค้าจะยกเลิกการจอง 2 วันทำการขึ้นไปก่อนวันเช็คอิน และภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ลูกค้าได้รับคำยืนยันการจอง ลูกค้าจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่พักทางเลือก

7.3 ลูกค้าจะต้องไม่ยกเลิกการจองและอนุญาตให้ผู้เข้าพักจองใหม่กับลูกค้าโดยตรง

8. การสนับสนุน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการสนับสนุนที่ระบุไว้ในข้อเพิ่มเติม ก

9. การตลาด

ลูกค้าอาจได้รับการส่งเสริมโดย SiteMinder หรือคู่ค้าในด้านการตลาดออนไลน์ รวมถึงการตลาดผ่านอีเมลและการโฆษณาแบบจ่ายเมื่อคลิก

10. รีวิวจากผู้เข้าพัก

10.1 SiteMinder จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและผลที่ตามมาเนื่องจากความคิดเห็นของผู้เข้าพักหรือบทวิจารณ์ที่เผยแพร่โดยคู่ค้าผ่านบริการจองหรือฟอรัมอื่น

10.2 คู่ค้ายังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบทวิจารณ์ของผู้เข้าพัก และลูกค้าจะต้องไม่เผยแพร่ ทำการตลาด ส่งเสริม คัดลอก หรือใช้บทวิจารณ์ของผู้เข้าพักโดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SiteMinder

11. การยุติ

ลูกค้าสามารถหยุดใช้ Channels Plus ได้โดยแจ้ง SiteMinder เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อเพิ่มเติม ก – บริการสนับสนุน

หัวข้อ/ประเด็นเกี่ยวกับการสนับสนุน ความรับผิดชอบของคู่ค้า ความรับผิดชอบของ SiteMinder ความรับผิดชอบของลูกค้า
ข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าคอมมิชชันของ SiteMinder SiteMinder ดำเนินการเพื่อตรวจสอบและพยายามแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าคอมมิชชันของ SiteMinder ลูกค้าจะต้องให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมดแก่ SiteMinder เพื่อให้ SiteMinder สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าคอมมิชชันของ SiteMinder
การชำระเงินของผู้เข้าพัก คู่ค้าที่รับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักที่เกี่ยวข้องกับการจองแบบเรียกเก็บโดยคู่ค้าและการจัดหารายละเอียด VCC ให้แก่ลูกค้า (ผ่านแพลตฟอร์ม Channels Plus) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของข้อเพิ่มเติมนี้ ในส่วนของการจองแบบเรียกเก็บโดยคู่ค้านั้น SiteMinder จะอำนวยความสะดวกในการส่งรายละเอียด VCC จากคู่ค้าไปยังลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม Channels Plus ลูกค้าที่รับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจองแบบเรียกเก็บโดยลูกค้าที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของข้อเพิ่มเติมนี้
ข้อมูลที่พักของลูกค้าในบริการจองโดยคู่ค้า คู่ค้าจะต้องให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมดแก่ SiteMinder เพื่อให้ SiteMinder สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อกังวลหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่พักของลูกค้าในบริการจองของคู่ค้า SiteMinder จะตรวจสอบและแก้ไขข้อกังวลหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่พักของลูกค้าในบริการจองของคู่ค้า ลูกค้าจะต้องรายงานต่อ SiteMinder หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่พักในบริการจองโดยคู่ค้า (เช่น ราคา) ทันทีที่ทราบ และให้การสนับสนุน SiteMinder ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแก้ไข
การสนับสนุน/การสื่อสารของผู้เข้าพักก่อนทำการจองและ/หรือก่อนการเข้าพักของผู้เข้าพัก คู่ค้าสนับสนุนและสื่อสารกับผู้เข้าพักเมื่อได้รับการติดต่อจากผู้เข้าพักโดยตรง

คู่ค้าสามารถติดต่อลูกค้าในนามของผู้เข้าพักเกี่ยวกับคำถาม/ข้อกังวลที่ได้รับจากผู้เข้าพักเกี่ยวกับการจอง
SiteMinder จะให้รายละเอียดการติดต่อกับลูกค้าและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับคู่ค้า/ลูกค้า ลูกค้าสนับสนุนและสื่อสารกับผู้เข้าพักเมื่อได้รับการติดต่อจากผู้เข้าพักโดยตรง

ลูกค้าจะต้องตอบคำถาม/ข้อกังวลที่คู่ค้ามี (ของคู่ค้าเองหรือในนามของผู้เข้าพัก) ที่เกี่ยวข้องกับการจอง
การสนับสนุน/การสื่อสารกับผู้เข้าพักในวันที่ผู้เข้าพักมาถึงและระหว่างการเข้าพัก คู่ค้าสามารถติดต่อลูกค้าในนามของผู้เข้าพักเกี่ยวกับคำถาม/ข้อกังวลที่ได้รับจากผู้เข้าพักเกี่ยวกับการจองเพื่อให้ลูกค้าสามารถให้การสนับสนุนได้ SiteMinder จะให้รายละเอียดการติดต่อกับลูกค้าและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับคู่ค้า/ลูกค้า ลูกค้าจะต้องจัดการบริการแก่ผู้เข้าพัก การสื่อสาร และปัญหาทั้งหมด
การแก้ไขและการยกเลิกการจอง (ร้องขอก่อนวันที่ผู้เข้าพักมาถึง) คู่ค้าจะต้องอำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนและการยกเลิกของผู้เข้าพักตามนโยบายการจองของลูกค้า SiteMinder จะให้รายละเอียดการติดต่อกับลูกค้าและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับคู่ค้า/ลูกค้า ลูกค้าต้องแนะนำผู้เข้าพักให้คู่ค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนและการยกเลิกของผู้เข้าพักตามนโยบายการจองของลูกค้า
การจองเกินจำนวน: 2 วันทำการขึ้นไปก่อนเดินทางมาถึง และรายงานโดยลูกค้าภายใน 1 วันทำการนับจากการจอง: คู่ค้าจะสื่อสารและให้การสนับสนุนผู้เข้าพักเกี่ยวกับการยกเลิก/การจองใหม่

น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนเดินทางมาถึงหรือลูกค้าไม่ได้รายงานภายใน 1 วันทำการนับจากการจอง: คู่ค้าอาจย้ายผู้เข้าพักหากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมเมื่อทราบถึงการจองเกินจำนวน

จะต้องแจ้งให้ SiteMinder ทราบถึงข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองเกินจำนวน
SiteMinder จะให้รายละเอียดการติดต่อกับลูกค้าและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับคู่ค้า/ลูกค้าและแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ลูกค้าต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบทันทีเกี่ยวกับการจองเกินจำนวน และใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อจัดหาที่พักทางเลือกที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่าสำหรับผู้เข้าพักที่ได้รับผลกระทบ

2 วันทำการขึ้นไปก่อนเดินทางมาถึง และรายงานภายใน 1 วันทำการนับจากการจอง: หากไม่สามารถจัดหาที่พักอื่นที่เหมาะสมได้ ลูกค้าจะแจ้งให้คู่ค้ายกเลิกการจองผ่านแพลตฟอร์ม Channels Plus

น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนเดินทางมาถึงหรือไม่ได้รายงานภายใน 1 วันทำการนับจากการจอง: ลูกค้าจะต้องให้บริการย้ายไปยังที่พักที่คล้ายกันหรือดีกว่า

จะต้องแจ้งให้ SiteMinder ทราบถึงข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองเกินจำนวน