Skip to main content

SiteMinder’s Changing Traveller Report 2020: รายงานฉบับพิเศษ COVID-19 ของประเทศไทย

  Posted in Resources  Last updated 30/11/2023

สำหรับรายงาน Changing Traveller Report หรือรายงานลักษณะการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปของ SiteMinder ฉบับพิเศษสะท้อนสถานการณ์ COVID-19 เราได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 500 คนเพื่อทำความเข้าใจว่าการวางแผน พฤติกรรม และความชื่นชอบในการเดินทางของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตั้งแต่การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา

เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับผู้เข้าพักของคุณที่จะมาถึงนี้ มาดูกันว่าผู้เข้าพักมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ:

  • ช่วงเวลาที่จะเดินทางและระยะเวลาการท่องเที่ยวภายในประเทศทริปถัดไปของตน
  • วิธีที่ผู้เข้าพักใช้จองที่พักและสิ่งที่พวกเขามองหา
  • ประเภทของที่พักที่ผู้เข้าพักจะเลือก

และอีกมากมาย

 

Thanks for sharing

Sign up to our blog and receive regular updates on the content you're into

Send this to a friend